top of page

Disclaimer

 

Indien u gebruik maakt van deze website en/of van artikelen en opinies gepubliceerd door (medewerkers van) Beursklimaat Vermogensbeheer op deze website of elders dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in deze disclaimer omschreven voorwaarden.

 

Beheerder

Beursklimaat Vermogensbeheer is een handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V., kantoor houdende aan de Dorpsstraat 27 te Vught.

 

Beursklimaat Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. Hoewel het streven van Beursklimaat Vermogensbeheer er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Beursklimaat Vermogensbeheer geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

 

Beursklimaat Vermogensbeheer beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

 

Algemeen

Beursklimaat Vermogensbeheer is een handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V.

De Vermogensbeheerders B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. De Vermogensbeheerders B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank. Bovendien is De Vermogensbeheerders B.V. een deelnemende instelling bij het Dutch Securities Institute.

 

Alle informatie of gegevens die naar Beursklimaat Vermogensbeheer wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet.

 

De door Beursklimaat Vermogensbeheer op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door Beursklimaat Vermogensbeheer verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Beursklimaat Vermogensbeheer alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site (s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Beursklimaat Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Beursklimaat Vermogensbeheer worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Beursklimaat Vermogensbeheer. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Beursklimaat Vermogensbeheer, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. Zij kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen.

 

Berekeningen

Op de website kunnen er berekeningen of tests worden getoond of gemaakt. Deze berekeningen en tests worden uitgevoerd op basis van een aantal algemene uitgangspunten, waarbij tevens standaard wordt gerekend met rendementen en berekeningsmethodieken zoals genoemd in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, en de in dit kader door u ingevoerde gegevens. De uitkomsten van de berekeningen en tests zijn uitsluitend een indicatie omdat er geen rekening kan worden gehouden met de voor u specifiek geldende persoonlijke omstandigheden. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Beursklimaat Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Het is niet toegestaan om de informatie over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U dient aanwijzingen van Beursklimaat Vermogensbeheer omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Indien gewenst voorzien wij u graag op aanvraag van de gebruikte (reken)rendementen en rekenmethodiek zoals Beursklimaat Vermogensbeheer deze hanteert.

 

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de beleggers om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

 

Disclaimer publicaties

 

Algemeen

Een publicatie samengesteld door Beursklimaat Vermogensbeheer en de daarin vermelde gegevens zijn ontleend aan door Beursklimaat Vermogensbeheer betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Beursklimaat Vermogensbeheer niet instaan. Beursklimaat Vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Beursklimaat Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Beursklimaat Vermogensbeheer verbiedt nadrukkelijk het her verspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Beursklimaat Vermogensbeheer. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer.

 

Openbaarmaking

De schrijver verklaart dat zijn of haar beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opinies die in deze publicatie zijn weergegeven. Beursklimaat Vermogensbeheer verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze publicatie vermelde bedrijven. Publicaties kunnen worden uitgebracht naar aanleiding van:

1) uitkomsten uit (kwantitatief analytische) modellen,

2) bedrijfsnieuws zoals gepubliceerde cijfers, fusies, overnames,

3) marktgebeurtenissen en/of koersbewegingen,

4) wijzigingen in eerder uitgebrachte opinies.

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.

 

Copyright en trademark waarschuwingen

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren te allen tijde toe aan Beursklimaat Vermogensbeheer. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopieën van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privé- gebruik, zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de copyrightbezitter of van zijn wettelijke vertegenwoordigers.

 

Beursklimaat Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

bottom of page