top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beursklimaat Vermogensbeheer (AVBV). Beursklimaat Vermogensbeheer is een handelsnaam van De vermogensbeheerders B.V.

 

Werkingssfeer

1.1 Door ondertekening door Cliënt van een Overeenkomst met Beursklimaat Vermogensbeheer, hebben de AVBV kracht van overeenkomst tussen Cliënt en Beursklimaat Vermogensbeheer.

1.2 Het in de AVBV bepaalde geldt voor alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen Beursklimaat Vermogensbeheer en Cliënt voor zover daarvan niet is afgeweken in de Overeenkomst of andere voorwaarden die van toepassing zijn op door Beursklimaat Vermogensbeheer verleende beleggingsdiensten.

 

Definities

De volgende begrippen hebben de daarachter vermelde betekenis:

a. Beursklimaat Vermogensbeheer: Beursklimaat Vermogensbeheer is een handelsnaam van De vermogensbeheerders B.V.

b. AVBV: de Algemene Voorwaarden Beursklimaat Vermogensbeheer;

c. Bankrekening: de door Cliënten bij een of meerdere depotbanken aangehouden bank- en effectenrekening(en);

d. Cliënt: natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon op naam van wie een Rekening is gesteld;

e. Markt: iedere handelsfaciliteit waar ook ter wereld waarop de betrokken financiële instrumenten worden verhandeld en/of plaats waar een Transactie bestemd is te worden uitgevoerd;

f. Overeenkomst: een volledig ingevuld en door Cliënt rechts geldig ondertekende overeenkomst, met inbegrip van de daarop van toepassing verklaarde voorwaarden en bijlagen, voor het verlenen van beleggingsdiensten als nader bepaald in die overeenkomst, inclusief de bij die overeenkomst behorende bijlagen;

g. Reglementering: de reglementen, zoals deze van tijd tot tijd luiden, van de Markt en/of de derde die zorg draagt voor de clearing op die Markt;

h. Rekening: de geld- en effectenrekening(en) bij een bank ten name van Cliënt waarover Beursklimaat Vermogensbeheer in het kader van de Overeenkomst gevolmachtigd is te beschikken of krachtens opdracht tot het doen uitvoeren van een Transactie gevolmachtigd is te beschikken;

i. Transactie: in opdracht, voor rekening en risico en op initiatief van de Cliënt, of in opdracht en voor rekening en risico van Cliënt in het kader van vermogensbeheer, uit te voeren of uitgevoerde transactie in financiële instrumenten; en

j. Wft: de Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd tot tijd geldt en de bij of krachtens deze wet gestelde of te stellen regels.

 

Inschakeling van derden

3.1 Beursklimaat Vermogensbeheer is bevoegd om bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden.

3.2 Beursklimaat Vermogensbeheer zal bij de keuze van de in dit artikel bedoelde derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en periodiek beoordelen of de door deze derden geleverde diensten voldoen aan de afspraken en verwachtingen.

3.3 Beursklimaat Vermogensbeheer bewaart zelf geen financiële instrumenten. De financiële instrumenten van Cliënten worden bewaard bij een depotbank. Op financiële instrumenten die bewaard worden in het buitenland kan buitenlands recht van toepassing zijn.

 

Voorwaarden Markt en toezichthouders

4.1 De rechten en verplichtingen van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de voorwaarden en regels van de Markt en de door Beursklimaat Vermogensbeheer ingeschakelde derden.

4.2 Beursklimaat Vermogensbeheer beschikt over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht om de aangeboden diensten te verlenen. Beursklimaat Vermogensbeheer staat onder toezicht van en is opgenomen in de registers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank NV.

 

Stichting Autoriteit

Financiële Markten

Beursklimaatbus 11723

1001 GS

Amsterdam

Tel. 0900 5400 540

www.afm.nl

 

De Nederlandsche Bank NV

Beursklimaatbus 98

1000 AB

Amsterdam

Tel. 0800 020 1068

www.dnb.nl

 

4.3 Ten aanzien van de door Cliënt in acht te nemen positie- en uitoefenlimieten, margin- en dekkingseisen en andere voorschriften met betrekking tot derivaten verwijst Beursklimaat Vermogensbeheer naar de toepasselijke regels van de bank waar de Rekening wordt aangehouden en de informatie die de banken aanzien hiervan verspreidt.

4.4 Cliënt geeft hierbij aan Beursklimaat Vermogensbeheer onherroepelijk toestemming, last en volmacht om in naam en/of voor rekening van Cliënt:

a. aan de Markt of toezichthouders posities te rapporteren en zodanige andere informatie te verstrekken met betrekking tot Transacties, als Beursklimaat Vermogensbeheer, de Markt of toezichthouders nodig of wenselijk achten voor de opsporing of preventie van regelovertreding en/of misbruik van de financiële markten;

b. limieten in acht te nemen, posities te sluiten, opties uit te oefenen en optie- en/of termijncontracten of waarden die daarmede verband houden te verkopen en ook overigens al datgene te verrichten waartoe Beursklimaat Vermogensbeheer op grond van de Reglementering of de AVBV gerechtigd is en/of hetgeen nodig is om de posities van Cliënt in overeenstemming te brengen met de Reglementering.

 

Informatie en communicatie

5.1 Persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van Beursklimaat Vermogensbeheer, waaronder begrepen rekeningafschriften en rapportages, kan door Beursklimaat Vermogensbeheer in plaats van op papier op een andere duurzame gegevensdrager aan Cliënt worden verstrekt.

5.2 Niet persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van Beursklimaat Vermogensbeheer wordt door Beursklimaat Vermogensbeheer verstrekt via haar website, www.Beursklimaatvb.nl. Beursklimaat Vermogensbeheer zal ervoor zorgdragen dat deze informatie actueel en toegankelijk is. De administratie van Beursklimaat Vermogensbeheer strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.

5.3 De communicatie tussen Cliënt en Beursklimaat Vermogensbeheer kan mondeling of schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt verstaan iedere door Beursklimaat Vermogensbeheer geaccepteerde duurzame gegevensdrager.

5.4 Cliënt dient Beursklimaat Vermogensbeheer mee te delen naar welk adres persoonlijke informatie gezonden dient te worden. Adreswijzigingen dient Cliënt schriftelijk mee te delen.

5.5 Opdrachten, opgaven en mededelingen van Cliënt aan Beursklimaat Vermogensbeheer dienen te worden gericht aan het kantooradres van Beursklimaat Vermogensbeheer. Cliënt dient er zorg voor te dragen dat opdrachten, opgaven en mededelingen aan Beursklimaat Vermogensbeheer duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. Formulieren dienen door Cliënt volledig te worden ingevuld. Andere door Beursklimaat Vermogensbeheer goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen dient Cliënt in overeenstemming met de aanwijzingen van Beursklimaat Vermogensbeheer te gebruiken.

5.6 Cliënt dient de door Beursklimaat Vermogensbeheer aan hem ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en communicatiemiddelen zorgvuldig te bewaren en te behandelen.

5.7 Beursklimaat Vermogensbeheer is bevoegd om van ieder telefoongesprek een opname te maken en deze en iedere andere vorm van communicatie tussen haar en Cliënt op te slaan op een (digitale) gegevensdrager. Beursklimaat Vermogensbeheer is bevoegd om deze gegevens als bewijsmiddel te gebruiken tegen Cliënt.

5.8 Op verzoek van Cliënt verstrekt Beursklimaat Vermogensbeheer de algemene of persoonlijke informatie alsnog op papier.

 

Informatie, kwalificatie, classificatie en persoonsgegevens

6.1 Beursklimaat Vermogensbeheer wint bij aanvang van de relatie de voor de uitvoering van haar diensten relevante informatie in over de financiële positie van Cliënt, over zijn kennis en ervaring met beleggen in financiële instrumenten, zijn beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt Beursklimaat Vermogensbeheer volledig en voldoende gedetailleerd de informatie te verschaffen die Beursklimaat Vermogensbeheer vraagt alsmede – ongevraagd – informatie die in dat kader relevant is. Beursklimaat Vermogensbeheer waarschuwt Cliënt hierbij dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat Beursklimaat Vermogensbeheer adviezen voor transacties in financiële instrumenten verstrekt en/of beheer voert die niet geschikt of zelfs nadelig (kunnen) zijn voor Cliënt.

6.2 Cliënt verklaart dat alle door hem aan Beursklimaat Vermogensbeheer verstrekte informatie betreffende zijn financiële positie, kennis en ervaring met beleggen, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid, volledig en juist is. Op Beursklimaat Vermogensbeheer rust geen verplichting de door Cliënt verstrekte informatie op juistheid te controleren. Cliënt zal elke wijziging in de in dit artikel bedoelde gegevens onverwijld schriftelijk aan Beursklimaat Vermogensbeheer meedelen.

6.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Beursklimaat Vermogensbeheer eerst van kracht zijn nadat Beursklimaat Vermogensbeheer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

6.4 Beursklimaat Vermogensbeheer classificeert Cliënt als niet-professionele Cliënt. Dit betekent dat aan de Cliënt geboden bescherming van zijn rechten als belegger de hoogst mogelijke is.

6.5 Cliënt gaat akkoord met opneming van zijn persoonsgegevens in de administratie van Beursklimaat Vermogensbeheer. Deze persoonsgegevens omvatten naam, adres, woonplaats, burger service nummer en de overige gegevens die bij of naar aanleiding van de Overeenkomst zijn verstrekt. Beursklimaat Vermogensbeheer zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij:

a. voor zover noodzakelijk voor het (doen) uitvoeren van Transacties uit hoofde van de Overeenkomst; of

voor zover gegevens op grond van een wettelijk voorschrift of Reglementering ter beschikking gesteld moeten worden.

Transacties

7.1 Transacties tot aan- of verkoop van financiële instrumenten kunnen uitsluitend schriftelijk of telefonisch door Cliënt aan Beursklimaat Vermogensbeheer worden gegeven.

7.2 Opdrachten tot het verrichten van transacties kunnen eventueel ook nog per elektronische mail worden verstrekt mits afkomstig van een bij Beursklimaat Vermogensbeheer bekend e-mailadres. De opdracht is dan echter pas aanvaard nadat deze door Beursklimaat Vermogensbeheer telefonisch of per e-mail is geverifieerd. Beursklimaat Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig beantwoorden van elektronische mail.

7.3 Schriftelijke Transacties tot aan- of verkoop van financiële instrumenten dienen duidelijk te vermelden de naam, adres en woonplaats van Cliënt, het nummer van de Rekening, het bedrag of het aantal financiële instrumenten die Cliënt wenst te kopen en/of te verkopen. Beursklimaat Vermogensbeheer kan te allen tijde nadere eisen stellen met betrekking tot de aan haar te verstrekken gegevens.

7.4 Bij gebreke van een duidelijke opdracht zal Beursklimaat Vermogensbeheer de opdracht retourneren met het verzoek om verduidelijking. Beursklimaat Vermogensbeheer zal de Transactie eerst uitvoeren na ontvangst van een duidelijke opdracht.

7.5 Cliënt kan door hem gegeven Transacties herroepen, mits herroeping Beursklimaat Vermogensbeheer zo tijdig bereikt dat zij de uitvoering van de Transactie redelijkerwijs nog kan stopzetten.

7.6 Beursklimaat Vermogensbeheer kan een minimumbedrag per Transactie per financieel instrument vaststellen.

7.7 De afwikkeling van de Transacties zal worden afgehandeld via een broker en plaatshebben via de Rekening.

7.8 Bij het doorgeven van orders inzake Transacties zal Beursklimaat Vermogensbeheer alle redelijke maatregelen nemen om het beste resultaat voor de Cliënt te behalen. Hiertoe dient Beursklimaat Vermogensbeheer (periodiek) te verifiëren of de derden aan wij hij orders doorgeeft over adequate orderuitvoeringsregelingen beschikken.

 

Controle bescheiden van Beursklimaat Vermogensbeheer

8.1 Cliënt is gehouden de door Beursklimaat Vermogensbeheer aan hem verstrekte rekeningafschriften, rapportages, nota’s of andere opgaven onmiddellijk na ontvangst te controleren. Voorts dient Cliënt, indien sprake is van een door Cliënt gegeven opdracht, te controleren of Transactie juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is Cliënt gehouden Beursklimaat Vermogensbeheer daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

8.2 Indien Cliënt de inhoud van rekeningafschriften, rapportages, nota’s of andere opgaven van Beursklimaat Vermogensbeheer niet schriftelijk heeft betwist binnen een maand nadat die stukken redelijkerwijs geacht kunnen worden Cliënt te hebben bereikt, geldt de inhoud van die stukken als door Cliënt te zijn goedgekeurd en heeft Cliënt Beursklimaat Vermogensbeheer gedechargeerd.

8.3 De administratie van Beursklimaat Vermogensbeheer strekt tegenover Cliënt tot volledig bewijs, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.

8.4 In de in dit artikel bedoelde gevallen is Beursklimaat Vermogensbeheer gehouden om haar tekortkomingen te herstellen, onverminderd de verplichting van Cliënt medewerking te verlenen aan door Beursklimaat Vermogensbeheer voorgestelde redelijke schade beperkende maatregelen.

 

Vergoedingen en kosten

9.1 Beursklimaat Vermogensbeheer is bevoegd om terzake van haar dienstverlening vergoedingen en kosten aan Cliënt in rekening te brengen.

9.2 Beursklimaat Vermogensbeheer is steeds bevoegd en onherroepelijk gemachtigd, maar niet gehouden, om aan haar toekomende vergoedingen en kosten en in het algemeen de bedragen die samenhangen met de beheervergoeding en met voor Cliënt gehouden contracten en posities direct ten laste van de Rekening te brengen.

 

Aansprakelijkheid van Beursklimaat Vermogensbeheer

10.1 Beursklimaat Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Beursklimaat Vermogensbeheer. Beursklimaat Vermogensbeheer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Beursklimaat Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fiscale dan wel boekhoudkundige gevolgen van de uit hoofde van aangegane beleggingstransacties, met inbegrip van de samenstelling daarvan.

10.2 Beursklimaat Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, tenzij Beursklimaat Vermogensbeheer bij de keuze of de evaluatie van de dienstverlening van deze derden onzorgvuldig heeft gehandeld.

10.3 De rechten van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de Reglementering. Beursklimaat Vermogensbeheer waarschuwt Cliënt dat zich op Markten bijzondere omstandigheden kunnen voordoen en/of dat op grond van de Reglementering besluiten en maatregelen kunnen worden genomen die invloed kunnen hebben op zijn positie. Onder meer kan in bijzondere omstandigheden de handel geheel of gedeeltelijk worden opgeschort. Bijzondere omstandigheden zijn onder meer: ongewoon grote toevloed van opdrachten op de Markt, storingen of capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie-, of andere systemen, lijnen of apparatuur, en gehele of gedeeltelijke opschorting of belemmering op de betreffende markt. Voor de eventuele nadelige gevolgen van de in dit artikel bedoelde bijzondere omstandigheden is Beursklimaat Vermogensbeheer niet aansprakelijk.

10.4 Cliënt erkent en aanvaardt zijn schadebeperkingsplicht en zal alles doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om eventuele schade tot een minimum te beperken. Indien Cliënt nalaat tijdig zijn schade te beperken, erkent en aanvaardt Cliënt dat alle schade vanaf het moment dat hij zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en risico is. Beursklimaat Vermogensbeheer is niet gehouden om, op het moment dat Cliënt zijn schade dient te beperken, Cliënt nogmaals te wijzen op het bestaan van zijn schadebeperkingsplicht.

 

Belangentegenstellingen en andere preventieve beschermingsmaatregelen

11.1 Beursklimaat Vermogensbeheer heeft een beleid inzake het voorkomen en omgaan met belangentegenstellingen. De activiteiten van Beursklimaat Vermogensbeheer zijn louter beperkt tot het verrichten van vermogensbeheer en het ontvangen en doorgeven van opdrachten in financiële instrumenten. Daarenboven heeft Beursklimaat Vermogensbeheer geen eigen fondsen, geen eigen posities en is ze niet betrokken bij emissies. Er zijn dus na beste weten Beursklimaat Vermogensbeheer geen belangentegenstellingen tussen Beursklimaat Vermogensbeheer en Cliënt of tussen Cliënten onderling. Indien een dergelijke belangentegenstelling zich zal voordoen, zal Beursklimaat Vermogensbeheer Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen.

11.2 Beursklimaat Vermogensbeheer heeft de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van fraude, gebruik van voorkennis en calamiteitenbeheersing. Beursklimaat Vermogensbeheer heeft haar administratieve organisatie en interne controle procedures door middel van functiescheiding zo ingericht dat fraude zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast gelden binnen Beursklimaat Vermogensbeheer compliance procedures en gedragsregels, om het gebruik van voorkennis binnen Beursklimaat Vermogensbeheer te voorkomen. Voor medewerkers van Beursklimaat Vermogensbeheer geldt voor het doen van privétransacties een “Gedragscode Privé beleggingstransacties en Medewerkersintegriteit voor bestuurders en medewerkers van Beursklimaat Vermogensbeheer”. Deze gedragscode bevat verbodsbepalingen die beogen tegen te gaan dat door privébeleggingen van betrokken medewerkers belangenconflicten ontstaan of voorkennis wordt gebruikt. Beursklimaat Vermogensbeheer heeft een compliance officer die de strikte naleving van onder meer deze gedragscode controleert.

 

Beleggerscompensatiestelsel

Veel beleggingsondernemingen en banken die beleggingsproducten aanbieden, vallen onder het beleggerscompensatiestelsel. Beursklimaat Vermogensbeheer biedt zelf geen beleggingsproducten aan. Evenwel kunnen er in de portefeuille van Cliënten beleggingsproducten zijn opgenomen die vallen onder het Beleggerscompensatiestelsel. Op grond van deze regeling kunnen Cliënten, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden, recht hebben op een maximaal bedrag van 20.000 Euro per persoon indien het product van die uitgevende instelling onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen. Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van de uitgevende instelling van het betreffende beleggingsproduct. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor compensatie van verliezen voortvloeiend uit beleggingen.

 

Beëindiging

13.1 Ieder der partijen kan de Overeenkomst te allen tijde zonder vermelding van gronden door middel van een aangetekend schrijven ter attentie van de directie met onmiddellijke ingang op elk tijdstip opzeggen, welke opzegging met ingang van de eerstvolgende werkdag na ontvangst respectievelijk na verzending door Beursklimaat Vermogensbeheer van kracht zal zijn.

13.2 Indien een (in vergelijking met het belang van de opzeggende partij) zwaarwegend belang van de wederpartij door een opzegging met onmiddellijke ingang onredelijk zou worden geschaad, kan de opzeggende partij slechts opzeggen met inachtneming van een naar omstandigheden van het geval redelijke termijn.

13.3 De Overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat opzegging is vereist:

a. wanneer Cliënt in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden; of

b. voor zover Cliënt een natuurlijk persoon is en hij overlijdt, onder bewind of onder curatele wordt gesteld of zijn schulden worden gesaneerd.

13.4 Indien door of vanwege de Cliënt de Overeenkomst eindigt, is Beursklimaat Vermogensbeheer niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van aan haar verschuldigde en reeds betaalde vergoedingen en blijft Cliënt nog niet betaalde vergoedingen van het desbetreffende lopende gehele kwartaal onverminderd verschuldigd.

13.5 Na opzegging van de Overeenkomst zullen tussen Cliënt en Beursklimaat Vermogensbeheer bestaande verplichtingen zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven de AVBV van kracht.

 

Wijzigingen

14.1 Beursklimaat Vermogensbeheer is te allen tijde bevoegd de AVBV of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Beursklimaat Vermogensbeheer zal Cliënt schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen en deze wijziging toelichten op haar website.

14.2 Wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd, met dien verstande dat wijzigingen ten nadele van Cliënt pas dertig dagen nadat Cliënt van deze wijzigingen in kennis is gesteld zullen ingaan.

14.3 Voor zover de Wft nadere eisen stelt aan de AVBV of de Overeenkomst, die nopen tot aanpassing daarvan, zal een dergelijke wijziging, niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.2, automatisch deel uitmaken van de AVBV of de Overeenkomst, zonder dat daarvoor de instemming van Cliënt of Beursklimaat Vermogensbeheer is vereist.

14.4 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op een tijdstip dat ligt voor het tijdstip waarop eventuele wijzigingen van de AVBV bindend worden, zullen de AVBV zoals die gelden op het eerstgenoemde tijdstip van kracht zijn tijdens de afwikkeling.

14.5 De actuele tekst van de AVBV zal op de website van Beursklimaat Vermogensbeheer beschikbaar zijn.

 

Geschillen tussen Cliënt en Beursklimaat Vermogensbeheer

15.1 Op de betrekkingen tussen Cliënt en Beursklimaat Vermogensbeheer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Klachten over de dienstverlening dienen schriftelijk, voorzien van naam, adres en woonplaats van Cliënt en een duidelijke omschrijving van de klacht, te worden ingediend bij Beursklimaat Vermogensbeheer ter attentie van de directie.

15.3 Cliënt kan, indien Beursklimaat Vermogensbeheer naar het oordeel van Cliënt een klacht niet naar tevredenheid of niet tijdig heeft afgehandeld, een geschil aanhangig maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in overeenstemming met de daarvoor geldende reglementen.

15.4 In afwijking van artikel 15.3 kan een geschil over de dienstverlening in eerste aanleg worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Nederland.

 

Beursklimaat Vermogensbeheer is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken.

bottom of page